Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet

Mening och vision

Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummets mening och vision är att utvidga terapeutiskt arbete till ett också samhällspåverkande socialt uppdrag.

Att verka för att människor med olika erfarenhet och kunskap kommer samman och härigenom skapar möjligheter för en bättre värld – där humanism och hållbarhet är navet.

Det väsentliga mötet mellan vardagskunskap, forskning och terapeutisk praxis

Kunskap och beprövad erfarenhet i det som här kallas Det Utvidgade Terapirummet har vuxit fram och formats i mötet mellan så kallad vardagskunskap och terapeutisk praxis, samt genom forskning och delaktighet i såväl nationella som globala nätverk bestående av en rad människor med olika bakgrund, språk och erfarenheter.

En fortsättning på mer än 25 års arbete på Familjevårdsstiftelsen

Familjevårdsstiftelsens arbete, dess nätverk och kunnande har vuxit på ett så radikalt sätt att det inte längre ryms inom dess ändamålsstadgar. Vare sig forskning, utbildning eller konsultation var verksamhetsområden som vi anade skulle bli relevanta i vårt arbete då verksamheten startade 1987. Vi hade heller inte då förmåga att förutse den utvidgning som har skett också genom samarbete med professionella ”hjälpare”, människor med egen erfarenhet av att vara definierade patienter, forskare, konstnärer och alla de som inte låter sig inordnas i en kategori. Heller inte att vårt praktiska arbete skulle bli en doktorsavhandling (Håkansson, 2014) vilken fungerar som inspiration och kunskapsutbyte i en rad sammanhang i ett stort antal länder.

En mötesplats för forskning och praktisk vardagskunskap

Att skapa en mötesplats på jorden för människor av skilda slag: forskare, praktiker, de som kallas klienter och dem som inte har någon ”titel”.

Stiftelsen ska skapa ett Forsknings-center som utgår ifrån praxis. En plats för enskilda forskare och ett ställe för forskare från olika länder och inom olika ämnesområden att mötas.

Påverkad av många års samarbete med familjehem där köket är den centrala platsen för väsentliga samtal och möten ska detta forskningscenter manifesteras i ett fysiskt hus. En plats att återvända till. Ett ställe att samtala med erfarna människor, och med dem som ännu inte har så mycket erfarenhet men en massa annat att bidra med.

En terapeutisk praxis

Möten mellan människor inbegriper ett Jag och ett Du. Detta är inte minst väsentligt då livet står på spel, då vi inte riktigt vet hur att vara i världen. Det finns inga generella förutbestämda svar eller ”lösningar”, vare sig i det professionella arbetet eller i livet. Det väsentliga handlar om något annat; att vara där med den människa det angår med hänsyn tagen till sammanhang, såväl sociala som kulturella och inte minst till relationer med andra.

Vår terapeutiska praxis är ett alternativ till psykiatrins medicinska modell, vi möter människor utan manualer, diagnoser och specifika metoder. Vi möter barn, ungdomar och vuxna. Vår livshållning har betydelse liksom våra tankar om såväl den andre som oss själva och världen vi lever i.

Vi kommer att möta såväl en som många människor i terapeutiska samtal. När så behövs arbetar vi ihop med ett familjehem.

– Carina Håkansson, grundare av Familjevårdsstiftelsen, leg. psykoterapeut, fil. doktor i psykologi

– Hanna Lundblad, samtalsterapeut och socionom

– Alexandra Lindelöf, samtalsterapeut och socionom

Stiftelsens styrelse

Carina Håkansson som också är grundare av stiftelsen
Suzanne Osten, dramatiker och regissör. Grundare av Unga Klara. Barnfilmsambassadör
Ottar Ness, professor i psykisk hälsa
Roland Paulsen, Dr i sociologi och författare
Matz Sparrman, leg. psykoterapeut, handledare, utbildare och konsult

Förebilder och mentorer

Människor med en hållning till livet, människor som tar ställning och som inte låter sig nedslås av att det tidvis är besvärligt att vara människa. En skara färgstarka människor: författare, politiker, forskare, ”patienter”, psykoterapeuter, konstnärer, familjehem och alla de som inte låter sig inordnas i vare sig den ena eller den andra kategorin. Många av dessa människor kommer du att möta på denna sida och i vårt arbete.

Länkar

Filmfestivalen Driving Us Crazy

Mad In America

Det Utvidgade Terapirummet på Facebook