AKTUELL KURS: Vardagskunskap i den icke diagnostiska kulturen

Stiftelsen Det utvidgade terapirummet erbjuder följande kurs till arbetsgrupper vilka i sina arbeten möter människor där livet ställts på sin spets och den egna kraften inte riktigt räcker till.

VARDAGSKUNSKAP I DEN ICKE DIAGNOSTISKA KULTUREN

I arbeten som rymmer möten med andra människor ställs vi inför en rad situationer och dilemman som inte alltid enkelt vare sig går att förklara eller att åtgärda. Den egna levda erfarenheten kan ställa sig i vägen, men den kan också vara en möjlighet till fördjupning och ökad kunskap. Vardagskunskap är kunskap som människan genom historien har förvärvat i sitt varande och görande i världen. En kunskap som växlar över tid, påverkas av kultur, av var i världen vi befinner oss och hur livet ser ut runtomkring oss; våra relationer men också våra föreställningar om oss själva och den andre.

Vi som i våra arbeten eller åtaganden möter människor där tillvaron ställts på sin spets behöver påminna oss om att det finns inga enkla och för evigt givna svar eller lösningar. Kunskapsförmedlande, klokskap och nya insikter kräver vår närvaro och delaktighet. Att erövra eller stilla låta sig omfattas av I dialog tillsammans med andra och i den egna reflektionen.

Kursen utgår ifrån deltagarnas praxis; erfarenheter varvas med föreläsningar, teoretiska spörsmål och samtalsseminarier. Vi tittar på film, läser poesi och essäer. Handledning på det egna arbetet ingår liksom möjlighet till enskilt mentorssamtal.

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren vara bekant med litteratur och relevant teoretisk kunskap som förmedlar betydelsen av att ta tillvara egen levd erfarenhet i en professionell kontext.

Deltagaren har erhållit en större tillit till den egna erfarenheten och har vidgat sin förståelse för hur denna kunskap kan vara tillämpbar i arbetet.

Deltagaren har genom sina kurskamrater och deras erfarenheter fått en utvidgad syn på vardagskunskapens betydelse i det professionella arbetet.

Genom att inkludera skönlitteratur, musik och film har deltagaren fått en inblick i hur konst har förmågan att förmedla väsentlig vardagskunskap.

Kursens omfattning anpassas utifrån antalet deltagare, så även kostnaden. Vi möts antingen på den egna arbetsplatsen eller på Järntorget 4, Göteborg.

För mer information kontakta Carina Håkansson eller Hanna Lundblad, tel. 031 120060

Kursansvarig är Carina Håkansson, fil. doktor, leg. psykoterapeut och lektor.

Under kursen bjuds gästlärare in, bland andra dramatikern och regissören Suzanne Osten samt leg. psykoterapeut, handledare och utbildare Jan Pålsson.