Utbildning

Ersta Sköndal Högskola anordnar uppdragsutbildningen:

Det utvidgade terapirummet
– vardagskunskap och professionella samtal, 15 högskolepoäng

 

Logotyper

 

I arbeten som rymmer möten med andra människor ställs vi inför en rad situationer och dilemman som inte alltid enkelt vare sig går att förklara eller att åtgärda. Den egna levda erfarenheten kan ställa sig i vägen, men den kan också vara en möjlighet till fördjupning och ökad kunskap. Vardagskunskap är kunskap som människan genom historien har förvärvat i sitt varande och görande i världen. En kunskap som växlar över tid, påverkas av kultur, av var i världen vi befinner oss och hur livet ser ut runtomkring oss; våra relationer men också våra föreställningar om oss själva och den andre.

Vi som i våra arbeten eller åtaganden möter människor där tillvaron ställts på sin spets behöver påminna oss om att det finns inga enkla och för evigt givna svar eller lösningar. Det finns inga generella sanningar som låter sig överföras från en människa till en annan. Kunskapsförmedlande, klokskap och nya insikter kräver vår närvaro och delaktighet. Att erövra eller stilla låta sig omfattas av, i dialog tillsammans med andra och i den egna reflektionen.

Utbildningen vänder sig till

Socionomer, psykologer, läkare, familjehem, pedagoger och andra som i sitt arbete förhåller sig till etiska, relationella och humanistiska frågor och faktiska dilemman.

Undervisningsformer

Utbildningen utgår ifrån deltagarnas praxis; erfarenheter varvas med föreläsningar, teoretiska spörsmål och seminarier. Handledning kommer att erbjudas samtliga deltagare, huvudsakligen i grupp men också möjlighet till enskilt mentorssamtal.

Gästlärare såsom Suzanne Osten och Robert Whitaker kommer att bjudas in liksom ett då aktivt familjehem.

Kursstart

Den 26 januari 2017

Plats

Göteborg

Kursansvarig

Carina Håkansson, socionom och leg psykoterapeut, PhD
Familjevårdsstiftelsen/Det Utvidgade Terapirummet

Kostnad

15 100 kr/termin (exkl. moms). Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningen är en poängberättigad uppdragsutbildning på högskolenivå som skall bekostas av arbetsgivare eller annan juridisk person. Se övriga avtalsvillkor för uppdragsutbildning www.esh.se/avtalsvillkor.

Information

Information kring utbildningen ges av:

Kursansvarig/examinator: Carina Håkansson, info@extendedroom.org, tel, 0702 398401

Samordnare Hanna Lundblad hanna@utvidgaderum.se, tel,  0702 589829

Studierektor: Jan Pålsson: jan.palsson@esh.se

För information kring anmälan och administration ring tel 08-555 051 19 eller
e-post uppdrag@esh.se. Hemsida: www.esh.se/uppdrag

Anmälan

Anmälan (bifogad) sändes till:

Ersta Sköndal Högskola
Uppdragsutbildningsenheten
Box 441
128 06 Sköndal

eller faxas in på 08-555 051 65 senast 9 december 2016.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen för arbetsgivaren. Ersta Sköndal Högskola förbinder sig att genomföra kursen under förutsättning att erforderligt deltagarantal uppnås. Besked om antagning skickas ut till sökanden både via post och e-post ca en – två veckor efter sista anmälningsdatum.